دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

کیک استارت

kickstart

مدت: 26 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

پری آیلتس 1

PI1

مدت: 26 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

پری آیلتس 2

PI2

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیک نمره 6

IELTS 6

مدت: 76 ساعت

تعداد جلسه: 38

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیک نمره 7

IELTS 7

مدت: 56 ساعت

تعداد جلسه: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح 3

LEVEL 3

مدت: 37 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح 2

LEVEL 2

مدت: 34 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح 1

LEVEL 1

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

B2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 72

جزئیات دوره و ثبت نام

A1

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی پیشرفته

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربردی

مدت: 69 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه شیراز - خلدبرین

شبکه های اجتماعی