دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

کیک استارت جدید

kickstart

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پری آیلتس 1

PI1

مدت: 26 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

پری آیلتس 2

PI2

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 6

Ielts6

مدت: 76 ساعت

تعداد جلسه: 38

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 7

Ielts 7

مدت: 56 ساعت

تعداد جلسه: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A1

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی کاربردی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه شیراز - معالی آباد

شبکه های اجتماعی