دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

کیک استارت 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک استارت 2

kickstart

مدت: 26 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پری آیلتس 1

PI1

مدت: 26 ساعت

تعداد جلسه: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

پری ایلتس2 جمعه

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

پری آیلتس 2

PI2

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

پری آیلتس 2 دو جلسه در هفته

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آیلتس 6 از سطح PI2

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسه: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آیلتس 6 از سطح PI1

مدت: 166 ساعت

تعداد جلسه: 83

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج کامل سطح B1

مدت: 216 ساعت

تعداد جلسه: 72

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی کاربردی حضوری

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج کامل یوس 2021 حضوری

YOS

مدت: 306 ساعت

تعداد جلسه: 204

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی حضوری

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی کاربردی

مدت: 69 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه شیراز - خلدبرین