دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

کیک استارت 2 جدید

Kick Start 2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک استارت 1 جدید

Kick Start 1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 2 جدید

Pre Ielts 2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 1 جدید

Pre Ielts 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 7 جدید

IELTS 7

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 6 جدید

IELTS 6

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 5

IELTS 5

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه مبتدی 1

Speaking 1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه مبتدی 2

Speaking 1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه متوسطه 1

Speaking 2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه متوسطه 2

Speaking 2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه پیشرفته 1

Speaking 3

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه پیشرفته 2

Speaking 3

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A1

A1

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسه: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A2

A2

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسه: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی B1

B1

مدت: 105 ساعت

تعداد جلسه: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی کاربردی

A1

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی متوسطه

A2

مدت: 46 ساعت

تعداد جلسه: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی پیشرفته

B1

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

یوس آنلاین 2022

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسه: 200

جزئیات دوره و ثبت نام

هوش انلاین

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

هندسه

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

یوس آنلاین

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسه: 200

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی 2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی 1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح مقدماتی ایتالیایی A1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پادفک

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی کاربردی

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

گرجی مقدماتیA1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

گرجی مقدماتی A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی کاربردی

A1

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی متوسطه

A2

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی پیشرفته

B1

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه آنلاین گاما - غیر حضوری