دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

مبتدی کیک استارت 1 انلاین

KICK START 1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مبتدی کیک استارت 2 انلاین

KICK START 2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش آیلتس 1 آنلاین

PI1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش آیلتس 2 آنلاین

PI2

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیک نمره 7 انلاین

IELETS 7

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیک نمره 6 انلاین

IELETS 6

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسه: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه سطح 3 انلاین

SPEAKING 3

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه سطح 2 آنلاین

SPEAKING 2

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه سطح 1 آنلاین

SPEAKING 1

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A1 آنلاین

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A2 آنلاین

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی B1 آنلاین

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج کامل آلمانی (صفر تا B1)

مدت: 252 ساعت

تعداد جلسه: 84

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی استانبولی کاربردی

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی استانبولی A2 (متوسطه)

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسه: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی استانبولی B1 (پیشرفته)

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

هوش انلاین

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

هندسه

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

یوس آنلاین

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسه: 200

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی کاربردی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح مقدماتی ایتالیایی A1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی کاربردی

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

گرجی مقدماتیA1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

گرجی مقدماتی A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه آنلاین گاما - غیر حضوری