قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

1-1 ملزم به رعایت قوانین مربوط به کشور جمهوری اسلامی ایران می باشم.

2-1 ملزم به رعایت حفظ حجاب اسلامی می باشم.

3-1 کلیه مقررات انضباطی موسسه را به موجب این قرارداد پذیرفته و در تمام مدت تحصیل در این موسسه قوانینی که در آتیه نیز تصویب گردد جزء لاینفک این قرارداد تلقی نموده و خود را ملزم به رعایت آنها می دانم .

4-1 مبتلا به هیچ نوع بیماری خاص جسمی که نیازمند مراقبت های ویژه داشته یا بیماری روحی نیستم. در صورت ابتلا به هر نوع بیماری اعم از جسمی یا روحی، زبان آموز مکلف است نوع بیماری خود را کتباً به مسئول آموزشی اطلاع دهد. بدیهی است اطلاعات ارائه شده کاملاً محرمانه تلقی خواهد شد.

5-1 پس از ثبت نام هیچگونه تقاضای تغییر گروه نمی نمایم.

اینجانب که متقاضی شرکت در کلاس زبان برند آموزشی گاما میباشم به شرح زیر متعهد میگردم تا تمام موارد آموزشی زیر را طی دوره رعایت نمایم .                                                                                             

2- 1 برابر تقویم آموزشی موسسه  در مکان برگزاری کلاس   (چه کلاس حضوری و چه مجازی) حاضر گردم و می‌پذیرم که پس از حضور مدرس در کلاس اجازه ورود به کلاس را ندارم و حق هیچ‌گونه اعتراضی در این خصوص نخواهم داشت.

 2-2 متعهد به پرداخت کلیه تعهدات مالی بر اساس برنامه زمان‌بندی می‌باشم و می‌پذیرم که موسسه می تواند از حضور هر زبان آموزی که تعهدات مالی خود را انجام نداده به موسسه خودداری نماید.

3-2 متعهد می گردم که با علم و اطلاع از وضعیت شغلی، خانوادگی، درسی، اجتماعی، اقتصادی و‌جسمانی خود اقدام به ثبت نام نموده ام و بعد از ثبت نام، شروع دوره و حین دوره حق هیچگونه تقاضای انصراف، مرخصی یا تمدید دوره را به هیچ وجه نداشته باشم و میپذیرم که موسسه به هیچ یک از درخواست های من در جهت مرخصی ، استراحت تحصیلی ، شغلی و خانوادگی که ارائه شود ترتیب اثر ندهد .

4-2 متعهد میگردم که برابر تقویم آموزشی که توسط موسسه تنظیم و اعمال می گردد در طی دوره در موسسه حاضر گردم و حق هیچگونه درخواست، تغییر یا جابجایی یا تاخیر در برنامه های آموزشی را نخواهم داشت.

5-2 متعهد میگردم که در روز و ساعت مقرر که از سمت  موسسه یا مدرس  اعلام می شود در آزمون های مربوطه یا مصاحبه شفاهی حاضر شوم.

6-2 اینجانب می‌پذیرم که هر نوع درخواست، پیشنهاد، اعتراض و یا نظری را فقط به صورت کتبی و انفرادی رسماً بر روی برگ درخواست درج و رسید آن را دریافت نمایم و به هیچ وجه به صورت شفاهی یا گروهی اقدام به بیان درخواست، پیشنهاد ، اعتراض و نظر خود ننمایم و میپذیرم که در صورت عدم رعایت این مورد موسسه هیچگونه تکلیفی در پاسخگویی به اینجانب نخواهد داشت و در هر حال پاسخ موسسه منفی خواهد بود و میپذیرم که در صورت ارائه هر نوع درخواست یا پیشنهادی که به صورت گروهی باشد یا اقدامی که موجب خلل در نظم و انضباط موسسه گردد ، موسسه بدون هیچگونه پرداخت وجهی از حضور اینجانب در موسسه خودداری نماید.

7-2اینجانب میپذیرم در مورد کلاس های حضوری هرگونه درخواست در زمینه سیستم گرمایش و سرمایش یا تهویه یا نور یا ظرفیت کلاس یا مدرس را کتباً به صورت انفرادی بر روی فرم درخواست درج و رسید آن را دریافت نمایم و از هر نوع اظهار نظر یا بیان شفاهی موضوع جداً خودداری نمایم  موسسه بر اساس استاندارد و امکانات خود به درخواست رسیدگی و در هر حال تصمیم موسسه لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.

8-2  اینجانب میپذیرم و متعهد میگردم که در مدت تحصیل در موسسه وکیل، وصی، ولی، قائم مقام یا سخنگوی دیگری نباشم و غیر از جانب خود از جانب هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری سخن نگویم و حق هیچگونه اظهار نظری از طرف دیگران را ندارم و میپذیرم که در صورت عدم رعایت این مورد موسسه هیچ تکلیفی را برای پاسخ به اینجانب نخواهد داشت.

1-3 اینجانب میپذیرم که فرصت انصراف در این دوره فقط تا 7 روز کاری قبل از زمان شروع دوره میباشد(تاریخ شروع دوره تاریخی است که از آن روز دوره رسماً شروع میشود و به زبان آموز در زمان ثبت نام شروع دوره اعلام و در سایت هم اعلام میگردد)  و  بعد از زمان مقرر هیچ مبلغی از موسسه به زبان اموز مسترد نخواهد شد. ضمنا متعهد میگردم که هر نوع درخواستی را کتباً با اخذ رسید به آموزش موسسه تقدیم دارم و کاملاً مطلع گردیده ام که هیچ پاسخی بابت درخواست های غیر مکتوب دریافت نخواهم کرد .

  • در صورت انصراف از یک هفته پیش از شروع کلاس ها ،  پس از کسر 100 هزار تومان مابقی شهریه زبان آموز استرداد میگردد.
  •  در صورتی که فرد ثبت نام شده بعد از شروع  دوره اعلام انصراف کند موظف به پرداخت 70% کل شهریه میباشد. یا در صورت پرداخت کل شهریه توسط زبان آموز تنها 30% از شهریه جلسات باقیمانده به وی مسترد خواهد شد.
  • در هر شرایطی ،  اگر به هنگام انصراف بیش از یک سوم دوره اموزشی سپری شده باشد هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.

2-3  انصراف باید کتبی و روی فرم مخصوص موسسه باشد و زبان آموز پس از تکمیل فرم رسید آن را دریافت دارد . ملاک تاریخ انصراف رسید موسسه خواهد بود. انصراف لفظی یا سفارشی یا پیغام  از طرف پرسنل یا تلفنی یا از طریق درج در سایت و یا ایمیل  یا از طرف سایر دانش آموزان و با ادعای انصراف بدون ارائه رسید مطلقاً قابل قبول نخواهد بود .     

3-3 . در صورتی که زبان آموز قبل از شروع کلاس ها تحت هر عنوانی انصراف دهد مبلغ 1000000 ریال (یک میلیون ریال )  بابت تشکیل پرونده کسر و مابقی شهریه به وی مسترد خواهد شد . پس از شروع کلاس ها به هیچ عنوان درخواست انصراف یا مرخصی مورد قبول نخواهد بود .

4-3 . در صورت انصراف زبان آموز و  در صورت موافقت موسسه با درخواست وی پس از محاسبه دقیق مبلغ قابل عودت ،  این مبلغ حداکثر تا 14روز کاری ( بدون محاسبه تعطیلات ) پس از تاریخ انصراف به وی پرداخت خواهد شد .

 

موسسه آموزشی گاما