دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

کیک استارت 1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک استارت 2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 7 انلاین

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 6 انلاین

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 5 انلاین

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 6

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 5

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 4

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 3

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A1

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A2

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی B1

مدت: 105 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B2.1

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B2.2

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B2.3

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B2.4

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی کاربردی

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی متوسطه

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی پیشرفته

مدت: 56 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

یوس آنلاین 2023

مدت: 210 ساعت

تعداد جلسات: 196

جزئیات دوره و ثبت نام

یوس آنلاین

مدت: 210 ساعت

تعداد جلسات: 140

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی 2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی 1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی B1

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی A2

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی A1

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

گرجی مقدماتیA1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

گرجی مقدماتی A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسه A1.1

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسه A1.2

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسه A2.1

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسه A2.2

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسه B1.1

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی متوسطه A2.2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی متوسطه A2.1

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی کاربردی A1

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 21

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه آنلاین گاما - غیر حضوری