دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

کیک استارت 2

مدت: 28 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک استارت 1

مدت: 28 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 2

مدت: 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 1

مدت: 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 4

مدت: 80 دقیقه

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 7 مرکزی

مدت: 70 دقیقه

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 6 مرکزی

مدت: 70 دقیقه

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 5 مرکزی

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 8

مدت: 46 دقیقه

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 7

مدت: 46 دقیقه

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 6

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 5

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 4

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 3

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 2

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 1

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 7 انلاین

مدت: 70 دقیقه

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 6 انلاین

مدت: 70 دقیقه

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A1.2

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A1.1

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A1

مدت: 96 دقیقه

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی A2

مدت: 96 دقیقه

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی B1

مدت: 120 دقیقه

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B2.1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B2.2

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B2.3

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B2.4

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی متوسطه A2

مدت: 50 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی کاربردی A1

مدت: 50 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی پیشرفته B1

مدت: 56 دقیقه

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی پیشرفته B2

مدت: 56 دقیقه

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

امادگی ازمون یوس

مدت: 210 دقیقه

تعداد جلسات: 140

جزئیات دوره و ثبت نام

تومر

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSK 2

مدت: 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

HSK 1

مدت: 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی A1.2

مدت: 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی A1.1

مدت: 38 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی B1

مدت: 54 دقیقه

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی A2

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی A1

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

گرجی مقدماتیA1

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

گرجی مقدماتی A2

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی کاربردی A1.1

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی کاربردی A1.2

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی متوسطه A2.1

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی متوسطه A2.2

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی پیشرفته B1.1

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی پیشرفته B1.2

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی پیشرفته B1.1

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی متوسطه A2.2

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی متوسطه A2.1

مدت: 38 دقیقه

تعداد جلسات: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی کاربردی A1

مدت: 42 دقیقه

تعداد جلسات: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی B1

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی A2

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی A1

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

اسپانیایی A1.2

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

اسپانیایی A1.1

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

عربی مقدماتی

مدت: 32 دقیقه

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

کره ای A1.1

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه آنلاین گاما - غیر حضوری