دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

المانی B1

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A2

مدت: 1.6 ساعت و 36 دقیقه

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A1

مدت: 1.6 ساعت و 36 دقیقه

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی پیشرفته B2

مدت: 0.93 ساعت و 56 دقیقه

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی پیشرفته B1

مدت: 0.93 ساعت و 56 دقیقه

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی متوسطه A2

مدت: 0.83 ساعت و 50 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی کاربردی A1

مدت: 0.83 ساعت و 50 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی A1.2

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی A1.1

مدت: 0.38 ساعت و 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی پیشرفته B1.2

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی پیشرفته B1.1

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی متوسطه A2.2

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی متوسطه A2.1

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی کاربردی A1.2

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی کاربردی A1.1

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی متوسطه A2.2

مدت: 0.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی متوسطه A2.1

مدت: 0.63 ساعت و 38 دقیقه

تعداد جلسات: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی کاربردی A1

مدت: 0.7 ساعت و 42 دقیقه

تعداد جلسات: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی B1

مدت: 0.9 ساعت و 54 دقیقه

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی A2

مدت: 0.75 ساعت و 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی A1

مدت: 0.75 ساعت و 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه یزد - مطهری