دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

کیک استارت 2 مرکزی

مدت: 28 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک استارت 1 مرکزی

مدت: 28 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 2 مرکزی

مدت: 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 1 مرکزی

مدت: 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 7 مرکزی

مدت: 70 دقیقه

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 6 مرکزی

مدت: 70 دقیقه

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 5 مرکزی

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 7 مرکزی

مدت: 46 دقیقه

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 6 مرکزی

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 5 مرکزی

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 4 مرکزی

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 3 مرکزی

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 2 مرکزی

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 1 مرکزی

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک استارت 2

مدت: 28 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک استارت 1

مدت: 28 دقیقه

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 2

مدت: 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 1

مدت: 30 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 7

مدت: 70 دقیقه

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 6

مدت: 70 دقیقه

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 5

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 6

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 5

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 4

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 3

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 2

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 1

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B1

مدت: 120 دقیقه

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A2

مدت: 96 دقیقه

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A1

مدت: 96 دقیقه

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی پیشرفته B2

مدت: 56 دقیقه

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی پیشرفته B1

مدت: 56 دقیقه

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی متوسطه A2

مدت: 50 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی کاربردی A1

مدت: 50 دقیقه

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی A1.2

مدت: 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

چینی مقدماتی A1.1

مدت: 23 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی پیشرفته B1.2

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی پیشرفته B1.1

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی متوسطه A2.2

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی متوسطه A2.1

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی کاربردی A1.2

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسوی کاربردی A1.1

مدت: 60 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی متوسطه A2.2

مدت: 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی متوسطه A2.1

مدت: 38 دقیقه

تعداد جلسات: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

روسی کاربردی A1

مدت: 42 دقیقه

تعداد جلسات: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی B1

مدت: 54 دقیقه

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی A2

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

ایتالیایی A1

مدت: 45 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه یزد - مطهری