دوره ها

کیک استارت 2

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک استارت 1

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش ایلتس 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 4

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 7 مرکزی

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 6 مرکزی

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 5 مرکزی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 8

مدت: 46 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 7

مدت: 46 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 6

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 5

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 4

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 3

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پاسپورت 1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربردی پیشرفته

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربردی مقدماتی

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

چت 2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چت 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B1.2

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B1.1

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A2.2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A2.1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A1.2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A1.1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre Charli 2

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre Charli 1

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چارلی 8 مرکزی

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چارلی 7 مرکزی

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چارلی 6 مرکزی

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چارلی 5 مرکزی

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چارلی 4 مرکزی

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چارلی 3 مرکزی

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چارلی 2 مرکزی

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چارلی 1 مرکزی

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Converse 2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Converse 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 12

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 11

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 10

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 9

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 8

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 7

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 6

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 5

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 4

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 3

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Candy Starter

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

موسسه آموزشی گاما