دوره ها

کاربردی پیشرفته

مدت: 0.8 ساعت و 48 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربردی مقدماتی

مدت: 0.8 ساعت و 48 دقیقه

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

چت 2

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

چت 1

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B1.2

مدت: 0.73 ساعت و 44 دقیقه

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی B1.1

مدت: 0.73 ساعت و 44 دقیقه

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A2.2

مدت: 0.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A2.1

مدت: 0.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A1.2

مدت: 0.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

المانی A1.1

مدت: 0.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre Charli 2

مدت: 0.58 ساعت و 35 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre Charli 1

مدت: 0.58 ساعت و 35 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Charli 8

مدت: 0.58 ساعت و 35 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Charli 7

مدت: 0.58 ساعت و 35 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Charli 6

مدت: 0.58 ساعت و 35 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Charli 5

مدت: 0.58 ساعت و 35 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Charli 4

مدت: 0.58 ساعت و 35 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Charli 3

مدت: 0.58 ساعت و 35 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Charli 2

مدت: 0.58 ساعت و 35 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Charli 1

مدت: 0.58 ساعت و 35 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Converse 2

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Converse 1

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 12

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 11

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 10

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 9

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 8

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 7

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 6

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 5

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 4

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 3

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 2

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کندی 1

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Candy Starter

مدت: 0.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلتس 4

مدت: 1.33 ساعت و 20 دقیقه

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

موسسه آموزشی گاما