قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

1-1 ملزم به رعایت قوانین مربوط به کشور جمهوری اسلامی ایران می باشم.

2-1 ملزم به رعایت حفظ حجاب اسلامی می باشم.

3-1 کلیه مقررات انضباطی موسسه را به موجب این قرارداد پذیرفته و در تمام مدت تحصیل در این موسسه قوانینی که در آتیه نیز تصویب گردد جزء لاینفک این قرارداد تلقی نموده و خود را ملزم به رعایت آنها می دانم .

4-1 مبتلا به هیچ نوع بیماری خاص جسمی که نیازمند مراقبت های ویژه داشته یا بیماری روحی نیستم. در صورت ابتلا به هر نوع بیماری اعم از جسمی یا روحی، زبان آموز مکلف است نوع بیماری خود را کتباً به مسئول آموزشی اطلاع دهد. بدیهی است اطلاعات ارائه شده کاملاً محرمانه تلقی خواهد شد.

5-1 پس از ثبت نام هیچگونه تقاضای تغییر گروه نمی نمایم.

اینجانب که متقاضی شرکت در کلاس زبان برند آموزشی گاما میباشم به شرح زیر متعهد میگردم تا تمام موارد آموزشی زیر را طی دوره رعایت نمایم .                                                                                             

2- 1 برابر تقویم آموزشی موسسه  در مکان برگزاری کلاس   (چه کلاس حضوری و چه مجازی) حاضر گردم و می‌پذیرم که پس از حضور مدرس در کلاس اجازه ورود به کلاس را ندارم و حق هیچ‌گونه اعتراضی در این خصوص نخواهم داشت.

 2-2 متعهد به پرداخت کلیه تعهدات مالی بر اساس برنامه زمان‌بندی می‌باشم و می‌پذیرم که موسسه می تواند از حضور هر زبان آموزی که تعهدات مالی خود را انجام نداده به موسسه خودداری نماید.

3-2 متعهد می گردم که با علم و اطلاع از وضعیت شغلی، خانوادگی، درسی، اجتماعی، اقتصادی و‌جسمانی خود اقدام به ثبت نام نموده ام و بعد از ثبت نام، شروع دوره و حین دوره حق هیچگونه تقاضای انصراف، مرخصی یا تمدید دوره را به هیچ وجه نداشته باشم و میپذیرم که موسسه به هیچ یک از درخواست های من در جهت مرخصی ، استراحت تحصیلی ، شغلی و خانوادگی که ارائه شود ترتیب اثر ندهد .

4-2 متعهد میگردم که برابر تقویم آموزشی که توسط موسسه تنظیم و اعمال می گردد در طی دوره در موسسه حاضر گردم و حق هیچگونه درخواست، تغییر یا جابجایی یا تاخیر در برنامه های آموزشی را نخواهم داشت.

5-2 متعهد میگردم که در روز و ساعت مقرر که از سمت  موسسه یا مدرس  اعلام می شود در آزمون های مربوطه یا مصاحبه شفاهی حاضر شوم.

6-2 اینجانب می‌پذیرم که هر نوع درخواست، پیشنهاد، اعتراض و یا نظری را فقط به صورت کتبی و انفرادی رسماً بر روی برگ درخواست درج و رسید آن را دریافت نمایم و به هیچ وجه به صورت شفاهی یا گروهی اقدام به بیان درخواست، پیشنهاد ، اعتراض و نظر خود ننمایم و میپذیرم که در صورت عدم رعایت این مورد موسسه هیچگونه تکلیفی در پاسخگویی به اینجانب نخواهد داشت و در هر حال پاسخ موسسه منفی خواهد بود و میپذیرم که در صورت ارائه هر نوع درخواست یا پیشنهادی که به صورت گروهی باشد یا اقدامی که موجب خلل در نظم و انضباط موسسه گردد ، موسسه بدون هیچگونه پرداخت وجهی از حضور اینجانب در موسسه خودداری نماید.

7-2اینجانب میپذیرم در مورد کلاس های حضوری هرگونه درخواست در زمینه سیستم گرمایش و سرمایش یا تهویه یا نور یا ظرفیت کلاس یا مدرس را کتباً به صورت انفرادی بر روی فرم درخواست درج و رسید آن را دریافت نمایم و از هر نوع اظهار نظر یا بیان شفاهی موضوع جداً خودداری نمایم  موسسه بر اساس استاندارد و امکانات خود به درخواست رسیدگی و در هر حال تصمیم موسسه لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.

8-2  اینجانب میپذیرم و متعهد میگردم که در مدت تحصیل در موسسه وکیل، وصی، ولی، قائم مقام یا سخنگوی دیگری نباشم و غیر از جانب خود از جانب هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری سخن نگویم و حق هیچگونه اظهار نظری از طرف دیگران را ندارم و میپذیرم که در صورت عدم رعایت این مورد موسسه هیچ تکلیفی را برای پاسخ به اینجانب نخواهد داشت.

1-3 اینجانب میپذیرم که فرصت انصراف در این دوره، فقط بصورت درخواست کتبی و تا قبل از زمان شروع کلاس ها، تحت شرایط ذکر شده در بند 2-3 می باشد. 

2-3 . در صورتی که زبان آموز تا 48 ساعت مانده به شروع دوره تحت هر عنوانی انصراف دهد مبلغ 000/100/2ریال ( دو میلیون و صد هزار ریال ) بابت تشکیل پرونده کسر و مابقی شهریه به وی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت بعد از 48 ساعت تا زمان شروع دوره، 70% به عنوان جریمه از کل شهریه دوره کسر خواهد شد و مابقی استرداد میشود.

تذکر: بعد از شروع دوره اموزشی به دلیل ظرفیت محدود دوره ، هیچگونه مبلغی استرداد نخواهد شد.

3-3 در صورت انصراف زبان آموز شهریه ایشان حداکثر تا 14روز کاری ( بدون محاسبه تعطیلات) پس از تاریخ انصراف به وی پرداخت خواهد شد.

 3-4 موسسه موظف است تحت شرایط مندرج در زیر در صورت درخواست متقاضی وجه ثبتنام را به متقاضی باز پس دهد

-تغییر یا تعویض زمان شروع در جلسه اول 

-برگزار نشدن کلاس مورد نظر

-انصراف پیش از شروع کلاس ها به صورت کتبی

موسسه آموزشی گاما